บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

ธุรกิจสุขอนามัย (Hygiene Business)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสุขอนามัย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ที่ดำเนินการผลิตและการตลาด สารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ ที่มีคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “เน็กซ์เจน”  (NEXGEN) เพื่อตอบสนองระบบสุขอนามัยในโรงเชือดและโรงงานอาหารต่างๆ สร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจด้านสุขอนามัยที่ผ่านมา “เน็กซ์เจน”  ยึดมั่นในปณิธาน การดำเนินงานภายใต้คำว่า “คุณภาพ” เสมอมา โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญจึงได้เริ่มต้น นำระบบมาตรฐานสากลเข้าสู่กระบวนการผลิต โรงงานของบริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด จึงเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ หรือ GMP (วัตถุอันตราย) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นโรงงานผลิตในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 ทั้งระบบ ISO 14001 , ISO 18001  รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน Halal

นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐาน ISO/IEC Guide 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ และทุ่มเทจนได้รับการรับรอง จึงเป็นหลักประกัน และมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ เน็กซ์เจน” (NEXGEN) จาก บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และได้มาตรฐานสากล

“เราผลิตสินค้าคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานระดับสากล”

gmpiso-9001sgs-iso-14001-2004sgs-iso-9001-2008 halaliso-iec-guide-17025

“เพื่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานระดับสากล”

csr-diw-networksgs-ohsas-18001