ธุรกิจ สุขอนามัย (Hygiene Business) บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด บริษัทเวิลด์ เคมีคอลกรุ๊ป จำกัดและบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหารในระบบ GMP / HACCP ทั้งส่งออกและภายในประเทศในหัวข้อ “3KEYS+1 PLUS” 3 กุญแจสำคัญในธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหาร + 1 การสนับสนุนจากภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา : 09.00-16.30 น. ณ ห้อง นันทา1 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยาย โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ถึง 4 ท่าน ดังนี้

วิทยากร ท่านที่1 รศ.ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Update ข้อกำหนดของการส่งออกอาหารและการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร” และ “สาเหตุของการปนเปื้อนและวิธีการควบคุมเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร”

วิทยากร ท่านที่2 อาจารย์ ปฐพงษ์ อุทธโยธา ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 บรรยายในหัวข้อ “เทรนด์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า และแนวโน้มตลาดการค้า”

วิทยากร ท่านที่3 คุณพีรพล เปรมประสพโชค เจ้าหน้าที่สอบเทียบ บริษัท ปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “สอบเทียบเครื่องมือ เรื่องง่ายๆที่ใครๆมักมองข้าม”

วิทยากร ท่านที่4 คุณณัฐรดา แก้วชื่นชัย ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ”